Нашите продукти

Ако имаш въпроси,  свържи се с нас.

Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-5.014-0010 за „Изграждане на обект за „Преработка на риба и аквакултури”, „Одесос“ ЕООД кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта за: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Обект за преработка на риба и аквакултури“ в УПИ 29.365 – за обект за преработка на риба и аквакултури, ПИ с идентификатор 69763.29.365, местност „До село“ в землище на село Страшимирово, община Белослав, област Варна, съгласно публикувана в ИСУН2020 публична покана